Településnevek használata a domain nevekben!?!

ISZT. (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által kiadott nyilatkozat:

“A .hu felső szintű domain nevek alatti közdomainek delegálásának, regisztrálásának és fenntartásának egységes rendjét biztosító Domainregisztrációs Szabályzat 1997. június 16.‐a óta a település nevével azonos karakterű, közvetlenül a .hu alá delegált domain név igénylőjeként kizárólag az adott település önkormányzatát ismeri el. A korábbi igénylők számára azonban a településnévvel azonos domain nevek az akkori szabályoknak megfelelően jogszerűen kerültek delegálásra.

A hatályos Domainregisztrációs Szabályzat értelemében a település nevét valamilyen toldalékkal, vagy más szóval összekapcsolva domain névként bármely más, a Szabályzat feltételeinek megfelelő természetes vagy jogi személy is igényelheti, feltéve, ha az adott név általa történő használata nem jogellenes, megtévesztő, illetve megbotránkozást vagy félelmet keltő.

Számos önkormányzat rendeletében külön engedélyhez köti a településnév használatát. Az utóbbi időben a médiában olyan önkormányzati rendelet tervezetekről is megjelent információ, amelyek a névhasználat engedélyhez kötését a domain nevekre is kiterjesztenék, rendszerint a már regisztrált domain nevek vonatkozásában is. Az online világban azonban az önkormányzati rendelet, mint jogforrás korlátaira is tekintettel az ilyen jellegű szabályozás nehezen érvényesíthető, és alkotmányossági aggályokat is felvet.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 6.§‐a azonban egyértelműen kimondja, hogy az önkormányzati rendelet területi és személyi hatálya a helyi önkormányzat (vagy önkormányzati társulás) közigazgatási területére, illetve ezen a területen a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Így az interneten történő megjelenés esetében az adott településen székhellyel rendelkező szervezet, vagy ott lakó természetes személy számára engedélyhez lehet kötni a település nevének domain névben történő felhasználását, míg azokra nézve, akik csak más településen rendelkeznek illetőséggel, ugyanez a korlát már nem érvényesülhet.

Ugyancsak problémát okozhat ilyen önkormányzati rendeletalkotás esetében a domain nevüket korábban regisztráló személyekkel szemben történő alkalmazás, mivel a jogalkotásról szóló törvény 7.§‐a szerint a jogszabály a kihirdetését követő időpontban léphet hatályba, és a 15.§ értelmében fő szabályként azt csak a hatálybalépését követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre lehet alkalmazni.

A település nevét cégnevében is használó, cégbíróság által bejegyzett névvel rendelkező vállalkozó esetében a névhasználati joga ütközne az önkormányzati rendelet korlátaival. Az internet globális jellege miatt az ilyen önkormányzati rendeletben szereplő korlátozások leginkább a településen bejegyzett vállalkozások számára teremtenének súlyos verseny‐hátrányt, és ezzel közvetve magának a települési önkormányzatnak is kárt okoznak.

Az önkormányzatoknak érdemes felfigyelniük arra is, hogy az adott településnévvel azonosított domain név alá lehetőségük van aldomaineket létrehozni saját programjaik, szolgáltatásaik, cégeik számára (pl. a telepulesnev.hu alá telepulesiprogram.telepulesnev.hu vagy onkormanyzaticeg.telepules.hu domaineket), így az internet felhasználók is biztosak lehetnek abban, hogy ezeken az internetes neveken az önkormányzathoz kapcsolódó információkat találhatják meg.”